muharram copy
Ilustrasi

Bulan Muharram adalah bulan yang agung dan penuh berkah. Bulan pertama dalam setahun dan salah satu dari bulan-bulan suci yang mana Allah berfirman tentangnya (artinya), “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzhalimi diri kamu dalam bulan yang empat itu…” (QS. at-Taubah: 36).

Diriwayatkan dari Abu Bakrah E bahwasanya Nabi ` bersabda, “Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci, 3 bulan secara berurutan; Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan  bulan Rajab Mudhar antara bulan Jumada dan bulan Sya’ban.” (HR. Bukhari).

Mengapa Dinamakan Bulan Muharram

Dinamakan demikian karena keberadaannya sebagai bulan suci dan sebagai penegasan akan kesuciannya. Firman Allah Ta’ala (artinya), “Maka janganlah kamu menzhalimi diri kamu.” (QS. at-Taubah: 36).

Maksudnya, jangan berbuat zhalim di bulan-bulan yang suci ini karena berbuat zhalim di dalamnya lebih ditekankan dan lebih ditegaskan akan dosa dari bulan-bulan lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas E tentang tafsir firman Allah l di atas, “Maksudnya, jangan berbuat zhalim pada setiap bulan itu (selama setahun, pen.), kemudian dikhususkan darinya empat bulan, maka Allah menjadikannya (empat bulan tadi) suci, mengagungkan kehormatan-kehormatannya dan menjadikan dosa di dalamnya berlipat dan pahala amal shaleh di dalamnya lebih besar (dibanding dengan bulan-bulan lainnya).”

Sementara Qatadah t menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, “Berbuat zhalim di bulan-bulan suci lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat zhalim di selainnya, walaupun suatu kezhaliman apapun bentuknya merupakan dosa besar tetapi Allah l mengagungkan suatu perkara sesuai dengan kehendaknya.”

Beliau juga berkata, “Allah memilih yang suci dari makhluk-Nya, seperti Ia memilih para malaikat sebagai utusan dan memilih dari manusia sebagai rasul, memilih firman-Nya untuk dijadikan dzikir kepada-Nya, memilih bumi dijadikan sebagai masjid-masjid, memilih dari seluruh bulan yang ada Ramadhan dan bulan-bulan haram, memilih dari hari-hari hari Jumat, memilih Lailatul Qadar dari seluruh malam. Maka agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah l. Dimuliakannya beberapa perkara karena pengagungan Allah terhadapnya, dan hal ini akan dipahami oleh orang-orang yang diberi kepahaman dan akal.” (Diringkas dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat at Taubah ayat 36).

Keutamaan Memperbanyak Puasa Sunnah pada Bulan Muharram

Diriwayatkan dari Abu Hurairah E, beliau berkata, “Rasulullah ` bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ.

 “Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah yaitu bulan Muharram.” (HR. Muslim).

Sabda beliau,شَهْرُ اللَّهِ”: Disandarkannya bulan ini kepada Allah l menunjukkan pengagungan. Al-Qari t berkata, “Maksudnya adalah seluruh hari pada bulan Muharram.”

Tapi riwayat shahih dari Nabi Muhammad ` menunjukkan bahwa beliau tidak pernah berpuasa satu bulan penuh selain pada bulan Ramadhan, maka hadits ini dianggap sebagai motivasi untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, bukan untuk berpuasa satu bulan penuh.

Tinjauan Sejarah Asyura

Dari Ibnu Abbas `, beliau berkata, “Ketika Nabi ` telah sampai di kota Madinah, beliaupun melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka beliau bertanya, “Ada apa dengan hari ini?” Mereka menjawab, “Ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka, maka Nabi Musapun berpuasa pada hari itu.” Nabipun bersabda, “Kalau begitu aku lebih berhak (mengikuti) Musa daripada kalian.” Beliau pun berpuasa dan memerintahkan (kaum muslimin) untuk berpuasa.” (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah ` bersabda, “Ini adalah hari yang agung, Allah l telah menyelamatkan pada hari ini Nabi Musa p dan kaumnya dan menenggelamkan Fir’aun dan kaumnya, maka Nabi Musa p pun berpuasa karenanya sebagai tanda syukur, maka kamipun berpuasa pada hari ini.” (HR. Muslim).

Di dalam riwayat Bukhari juga terdapat lafadz, “Maka Nabi ` berkata kepada para shahabatnya, “Kalian lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa p daripada mereka.” (HR. Bukhari).

Keutamaan Berpuasa Hari Asyura

“Dari Ibnu Abbas c, beliau berkata, “Tidak pernah aku melihat Nabi Muhammad ` lebih bersemangat puasa, yang ia utamakan dari yang lainnya kecuali hari ini yaitu hari Asyura dan bulan ini yakni bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari).

Dan Nabi ` bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

“Aku berharap kepada Allah agar puasa hari Asyura’ menghapuskan (dosa) tahun yang sebelumnya.” (HR. Muslim).

Dianjurkan Puasa Tasu’a dan Asyura

“Abdullah Bin Abbas c meriwayatkan, beliau berkata: “Ketika Rasulullah ` berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan (umatnya) untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari yang diagungkan orang-orang Yahudi dan Nashrani, lalu Rasulullah ` bersabda, “Apabila datang tahun depan, jika Allah menghendaki maka kita akan berpuasa pada hari kesembilan.” Beliau (Abdullah Bin Abbas) c berkata, “Belum lagi tiba tahun depan Rasulullah ` telah wafat.” (HR. Muslim).

Imam Syafi’ie t beserta para shahabatnya, Imam Ahmad dan Ishaq t serta yang lainnya berkata, “Dianjurkan berpuasa pada hari kesembilan dan kesepuluh, karena Nabi Muhammad ` berpuasa pada hari kesepuluh dan telah berniat berpuasa pada hari kesembilan.”

Dengan penjelasan di atas maka berpuasa pada hari Asyura ada beberapa tingkatan: Yang paling rendah adalah berpuasa satu hari (kesepuluh saja), di atasnya berpuasa pada hari kesembilan bersamanya, dan tiap kali memperbanyak berpuasa pada bulan Muharram maka itu yang lebih utama dan lebih baik.

Dosa Apa Saja yang Dihapuskan dengan Puasa Asyura

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t berkata, “Dan penghapusan dosa (dari pahala) bersuci, shalat, berpuasa bulan Ramadhan, puasa hari Arafah dan hari Asyura hanya untuk dosa-dosa kecil saja.” (Lihat al-Fatawa al-Kubra, juz 5).

Adapun dosa-dosa besar, pengampunannya hanya dengan taubat nashuhah.

Bid’ah-bid’ah pada Hari Asyura

Salah satu peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin adalah terbunuhnya Husain bin Ali c (tentang siapa pembunuh beliau akan diungkap dalam Buletin al-Fikrah edisi ke-2 tahun ke-15 insya Allah). Syiah adalah kelompok yang memperlihatkan kecintaan yang berlebihan kepada Husain E dan Ahlul Bait. Kecintaan membabi buta yang tidak dibangun di atas dasar al-Qur’an dan sunnah shahihah. Syiah menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, kesedihan dan ratapan. Dan kelompok itu memperlihatkan di dalam hari itu syiar-syiar orang-orang jahiliyah seperti menampar wajah, menggebuki dada dan kepala, bahkan melukai badan mereka dengan senjata tajam.  Menyenandungkan syair-syair kesedihan, menceritakan riwayat-riwayat yang di dalamnya terdapat penuh dengan kebohongan. Tidak ada kejujuran di dalam peringatan ini kecuali saling berganti tangis, fanatisme, penyebaran kebencian dan peperangan, menyebarkan fitnah di antara umat Islam, menjadikan peringatan itu untuk mencaci para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Kesesatan dan bahaya mereka terhadap umat Islam tidak bisa dihitung oleh orang yang fasih di dalam berbicara sekalipun.

Sebaliknya, ada pula kelompok yang sangat membenci Husain E dan Ahlul Bait. Mereka sama jahilnya dengan kelompok pertama. Mereka melawan kerusakan dengan kerusakan, kebohongan dengan kebohongan, kejelekan dengan kejelekan, bid’ah dengan bid’ah. Mereka (Nawashib) yang sangat membenci Ahlul Bait membuat riwayat-riwayat palsu berisi syiar-syiar kebahagian dan kesenangan pada hari Asyura seperti berhias, banyak memberikan nafkah kepada keluarga dan membeli perabot-perabot rumah tangga. Memasak makanan-makanan tak ubahnya seperti sedang berhari raya.

Ketika Nawashib menjadikan hari Asyura sebagai hari raya dan kesenangan, lalu sebaliknya Syiah menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan dan ratapan, maka keduanya telah melakukan kesalahan dan keluar dari sunnah Nabi `.

Adapun Ahlussunnah wal Jama’ah, senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah `. Mereka melalui hari Asyura dengan berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh nabi mereka.

Semoga Allah l berkenan menerima amal puasa kita dan menghapuskan dosa kita setahun yang silam.&

 

=========SSS===========

Diringkas dari terjemahan Fadhlu Syahrillahi al-Muharram wa Shiyami ‘Asyura karya Syaikh Muhammad Shaleh al-Munajjid t dengan sedikit perubahan dari redaksi.

 

Buletin Al-Fikrah No. 01 Tahun XV, 04 Muharram 1435 H/08 November 2013 M

Loading

Tinggalkan Balasan